Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
...ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 // เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง  นครศรีธรรมราช และกระบี่ ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2553DSC05139_resize

-ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นปรง (โรงเรียนดีประจำตำบล) วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีตรัง  โรงเรียนสภาราชินี (สถานที่บันทึกเทปรายการ Student Channel on Tour) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง (สถานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดของ ศธ. เพื่่อเตรียมการต้อนรับการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ)

อ่านเพิ่มเติม...

 

DSC03719_resizeนายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ให้เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สบย.10 และโรงเรียนนำร่อง จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา อ.กะทู้ และโรงเรียนด่าวรุ่งวิทยา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เมือวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยมีนางญาดา  วงศ์ดาว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ

 

 

100_2642_resizeวันจันทร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นายเจน แผลงเดชา นางสาวนฤมล นำจันทร์ (จาก สบย.10) นางอวยพร อร่าม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.พังงา และนายสนิท ณ ระนอง รอง ผอ.สพท.ระนอง ได้ร่วมออกติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองเคียน และโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว และในเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องลม และโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานศึกษาดังกล่าว

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/นฤมล นำจันทร์  ภาพ

 
dsc05091_resizeดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อสำรวจการเตรียมความพร้อมการบันทึกเทปรายการ Student Channel ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล/ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ และการตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์   บุญยเกียรติ)  ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2553 จากการดำเนินการตามกิจกรรม โดยภาพรวมพบว่า มีนักเรียนจากโรงเรียนสังกัด สพท./เอกชน จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมบันทึกรายการ Student Channel จำนวน 685 คน มีผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายพัฒนาการศึกษา ได้แก่ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายเร่งด่วน 3 เรื่อง สำหรับ สพท. ร่วมกันขับเคลื่่อน  กระทรวงศึกษาธิการรวมพลังสร้างความปรองดอง  นโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ   นโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล และโครงการ Student Channel โดยมีชุมชน ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุดินนา อำเภอคลองท่อม ให้การต้อนรับในการมาตรวจราชการในครั้งนี้

ปราโมทย์  กิ่งแก้ว  รายงาน/ภาพ

 
dsc04946_resizeดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เรื่องการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล ให้แก่ข้าราชการ สบย.10 ได้นำความรู้ที่ได้รับพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบและเข้าใจงานวิจัยมากขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ

 

IMG_0014_resizeวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านสมพร  ฉั่วสกุล ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 คนใหม่

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ภัทรนันท์ นาควิจิตร  ภาพ

 
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 74 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้87
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้163
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้578
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1196
mod_vvisit_counterเดือนนี้4194
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6860
mod_vvisit_counterทั้งหมด1146388

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th