Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
...ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 // เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 นำคณะบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พัฒนาบริเวณรอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
 

reo7_25610326วันที่ 26 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดการประชุมลงนามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักาาการในตำแหน่้งศึกษาธิการภาค 7 ลงนามข้อตกลงฯ ร่วมกับผู้อำนวยสถานศึกษา 4 แห่ง

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

 
ในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัดกระบี่  ณ โรงแรมฟร้อนเบย์ จ.กระบี่ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
1. โรงเรียนวัดโคกยาง(โรงเรียนขยายโอกาส) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

reo7_25180309_krabiในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัดกระบี่  ณ โรงแรมฟร้อนเบย์ จ.กระบี่ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1. โรงเรียนวัดโคกยาง(โรงเรียนขยายโอกาส) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

2. โรงเรียนบ้านควนนกหว้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 
reo7_20180309
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รอองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานรับการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากคณะผู้ประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบการบริหารราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทราบผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตลอดจนให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รอองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานรับการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากคณะผู้ประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบการบริหารราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทราบผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตลอดจนให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
 
reo7_25180503
ในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัด ณ ตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรัง เขต1 ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
3. โรงเรียนบ้านโหละคล้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
4. โรงเรียนสามัคคีศึกษา  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5. โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อ.สิเกา จ.ตรัง
ในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัด ณ ตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรัง เขต1 ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
3. โรงเรียนบ้านโหละคล้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
4. โรงเรียนสามัคคีศึกษา  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5. โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อ.สิเกา จ.ตรัง
 

reo7_5Mar2018วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในการจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยดำเนิการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ณ โรงแรม ID Residences วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้(เอส.แบค.) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค คือ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุกหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วยจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยาย ที่นี่
reo7_5Mar2018วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในการจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยดำเนิการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
โรงแรม ID Residences วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้(เอส.แบค.) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค คือ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุกหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วยจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในการจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยดำเนิการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)ณ โรงแรม ID Residences วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้(เอส.แบค.) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในการนี้ นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค คือ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุกหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วยจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 15:19 น.)

 
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้129
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้166
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว5257
mod_vvisit_counterเดือนนี้13028
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7348
mod_vvisit_counterทั้งหมด1218191

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th