การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศภาค ๘ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑
         - เอกสารประกอบการประชุม  ดาวน์โหลด