ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

     1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

     2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชานแดนภาคใต้

     5. แผนการศึกษาแห่งชาติ

     6. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค

     7. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 8

     8. แผนแม่บท 23 แผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

     9. แผนปฏิรูปด้านการศึกษา

     10. รายงานการวิจัยการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ภาคใต้ชายแดน (ศธภ.7)

          เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 8 พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวน)

    

ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพิื้นที่

      1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560

      2. คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

      3. องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

      4. ข้อมูลแหล่งที่มาและที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

      5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

      6. คณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับภาค

            เล่มข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปีการศึกษา 2560