royal command
 
  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔      

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
    ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ #มีสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด/กศจ./อกศจ. ฯลฯ

๕. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘   

๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดวยการมอบอํานาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหแก่
   บุคคลอื่น พ.ศ. ๒๕๔๘

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
     ทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

*ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มีข้าราชการ ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ (๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กฎหมายด้านการศึกษา

๑. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา 

     (๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

     (๒) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

     (๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    (๔) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     (๕) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      (๖) พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา 

      - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กฎหมายปกครอง

๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
    และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ และการตรวจเงินแผ่นดิน

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

๓. จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รวบรวม/จัดทำโดย 

นายศุภะ วรธรรมานุสาร นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายอัยยวัฒน์ สุวรรณโชติ  นิติกรปฏิบัติการ