มติ ค.ร.ม. ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา                                                                                                                                    

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ