1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 326/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 8 ก.พ. 2562
3. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 731/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาคปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2559
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 

 4. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ระเบียบ  ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๒