* คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
* คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 326/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 8 ก.พ. 2562
* คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2654/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคไว้เป็นการล่วงหน้า
* คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 731/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาคปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2559
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 
/ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ระเบียบ  ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2552
* หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
* คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่ 76/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563