accประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗
ฉบับภาษาไทย 
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ฉบับภาษาอังกฤษ
A Declaration of Intent to AdministrateThe Regional Education Office No.7 With Honesty & Integrity Given on March  1  ,B.E. 2565 (2022)

ปรับปรุงข้อมูลโดย
อัยยวัฒน์ สุวรรณโชติ นิติกรปฏิบัติการ 

 

68850

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ 

(๑) ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗  ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๒) แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ (Flowchart) 

 ปรับปรุงข้อมูลโดย
ศุภะ วรธรรมานุสาร นิติกรชำนาญการพิเศษ
อัยยวัฒน์ สุวรรณโชติ นิติกรปฏิบัติการ 

 

prayuth

 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

* คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
* คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
* คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 เรื่อง การปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
* คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(เพิ่มเติม)

 

Office of the Permanent Secretary

คำสั่งสำนักงานปลััดกระทรวงศึกษาธิการ 

* คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 326/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 8 ก.พ. 2562
* คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2654/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคไว้เป็นการล่วงหน้า
* คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 731/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาคปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2559
 
/ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ระเบียบ  ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2552
* หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
* คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่ 76/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563