law library design template 2f5c17d68613b48f81435b2dbdc33e45 screen

 

คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ 
ผู้เขียน : (ศุภะ วรธรรมานุสาร นิติกรชำนาญการพิเศษ) 

(หนังสือกลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ศธ ๐๒๔๕/๒๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
 และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗
 
)

(*สาระสำคัญ : ศึกษาธิการภาค ฯ เห็นชอบให้เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ฯ  บนหน้าเว็บไซต์หลักของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗  และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใสฯ)