ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนิติการ ได้ดำเนินโตรงการการเผยแพร่คำแปลกฎหมาย ตามโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม พรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดเพิ่มเติม   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน  พ.ศ. 2563 

                           ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2563   1 , 2  ( 2-1 , 2-2 )   

 

 

 

82616