รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.๗)