S 413564941236364

109699814

98119813

9815236375

          สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดย ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินโครงการ TFE : Teams For Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจัดให้มีกิจกรรมงาน “เปิดกรุ คุรุสัมมนาคาร จากวันวานสู่วันนี้กับเรื่องราวดี ๆ ที่แบ่งปัน” ระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 สิงหาคม 2562 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
          โดยวันนี้ (6 สิงหาคม 2562) กิจกรรมการเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของสถานศึกษา “นวัตกรรมทางการศึกษา กับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์” โดยอาจารย์สุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลเจ้าฟ้าฯ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และดร.มัฮดี แวดราแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติร่วมเสวนา
          อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ โครงการ TFE : Teams For Education ยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา