reo7 Openhouse

        วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา ได้กล่าวรายงานการจัดงาน "เปิดกรุ คุรุสัมมนาคาร จากวันวานสู่วันนี้กับเรื่องราวดีๆ ที่แบ่งปัน" โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย ได้พบปะกับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม กระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ พร้อมรับฟังการเสนอผลงานที่ชนะเลิศการประกวด ได้แก่

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ รางวัลดีเด่นระดับภาค อันดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

โครงการ TFE : Teams For Education ยกระดับคุณภาพการศึกษา รางวัลดีเด่นระดับภาค อันดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

 

-------------------------------------------------------

สุภา บูรณะ รายงาน