สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืิ้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และเปิดรับหนังสือเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยคุณสมบัติของหนังสือที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรก ใน พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th 

S 53215250