องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดอบรม Let's code Let's fun การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการโปรแกรม โดย วิทยากร : ครูวิชัย สีสุด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย World Best 50 ICT Teacher Thailand Innovative Teacher หนึ่งในหัวข้ออบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่

318400