วันนี้ 24 มีนาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัดและผู้แทนผู้รับผิดชอบโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563 จากจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 รวมจำนวน 10 คน

     สำหรับประเด็นในการประชุมเป็นการซักซ้อมแนวทางการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปี 2563 ระดับภาค ก่อนการพิจารณาผู้รับทุนซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 ตลอดจนการชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงประเด็นการรับมือกับโรคติดเชื้อ COVID-19 ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

    ทั้งนี้ในการประชุมได้กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 10 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุมเท่านั้น และจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี

สไลด์1 สไลด์2 สไลด์3 สไลด์4 สไลด์5 สไลด์6 สไลด์7 สไลด์8