วันนี้ 22 เมษายน 2563 นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมออนไลน์ร่วม 3 จังหวัด ผ่านระบบ Zoom เพื่อคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม มี นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดปัตตานีมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นกรรมการ และนายโชคดี ศรัทธากาล รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม สำหรับจังหวัดนราธิวาส มี นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะกรรมการ

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งได้จัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมติดตั้งเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยไว้บริการผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

123456789101112131415161718