เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางนูรีดา มุกดาสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาทของผู้ได้รับผลกระทบ 4,891 ราย เป็นเงิน 52,401,000 บาท รวมทั้งมีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับทุนของทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบ ฯ จำนวน 425 ราย เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ฯ ดำเนินการอนุมัติจัดสรรให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

/ขอบคุณภาพข่าวจาก ศปบ.จชต.

d2 d1 d3