วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Cloud Zoom Meeting ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สำหรับรายละเอียดในการประชุม ประกอบไปด้วย การพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน ฯ และการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) และการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษา ฯ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

a1 a2 a3 a4