วันนี้ 9 มิถุนายน 2563 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 11 (ครั้งที่ 1/2563) ณ ห้องประชุมทิฆัมพร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

   สำหรับรายละเอียดในการประชุม เป็นการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ กขป.เขต 12 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การรายงานความก้าวหน้าประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม ตลอดจนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยังได้รายงานสถานการณ์การลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

011012013014015