ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นายราชันย์ สันติวงศ์วิวัฒน์ และ นางไซหนับ เอส เอ บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายดนรอหีม สุนทรมาลาตี และ นางสาวอาแอเสาะ ตาเละ บุคลากรศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลความพร้อมของต้นแบบ One Teacher ชายแดนใต้ ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา   การเรียนการสอนชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 22 มิถุนายน 2563

    ในการนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตะโละซูแม อำเภอกรงปินัง และโรงเรียนบ้านกะตูปะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านปงตา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหลักเขต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ยังมีกำหนดการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกาเด็ง อำเภอระแงะ และโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

S 12042243 S 12042246 S 12042247 S 12042248 S 12042249 S 12042250 S 12050437 0 S 12050438 S 12050439 S 12050440 S 12050441