ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นการติดตามกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET และปรับปรุงแนวทางการนิเทศ ติดตาม ฯ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นการติดตามการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนศึกษานิเทศก์ จากหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน ตชด. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

13456278910111213