ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ กดที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

001