แนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล