วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา  ดร.พิชญา ชูเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจราชการและกำกับติดตามประเมินผลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563  ณ สถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส  เป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามแบบบูรณาการในภาพรวมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยใช้แนวทาง 6 มิติ เป็นกรอบประเมินความพร้อม ได้แก่

มิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลัก คือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าวง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ 6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

มิติที่ 2 การเรียนรู้ สนับสนุนสื่อความรู้ป้องกัน COVID-19  เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับการพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มิติที่ 3 กรอบครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กในพื้นที่ห่างไกลมาก

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง เตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย แนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)

มิติที่ 5 นโยบาย มีแผนงาน โครงการรองรับ แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบทบาทหน้าที่และสื่อสาร

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน โดยพิจารณาการใช้งบประมาณสำหรับการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อกำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอน รับทราบปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยเฉพาะการปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร รถรับ-ส่งนักเรียน หอพักนักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากโรค COVID-19 และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         โดยในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชน และผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม สถานศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

จังหวัดนราธิวาส สถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ และโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

  1รร 11.บ้านศาลาใหม่ ๒๐๐๗๐๒ 

2 รร 2.บ้านศาลาใหม่ ๒๐๐๗๐๒

 รงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

รร.บ้านสุไหงโกลก ๒๐๐๗๐๒  รร 8.บ้านสุไหงโกลก ๒๐๐๗๐๒

 รร 33.บ้านสุไหงโกลก ๒๐๐๗๐๒ รร 60.บ้านสุไหงโกลก ๒๐๐๗๐๒

จังหวัดยะลา สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โรงเรียนมานะศึกษา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

เทคนิคยะลา ๒๐๐๗๐๒ 2เทคนิคยะลา ๒๐๐๗๐๒

เทคนิคยะลา ๒๐๐๗๐๒ 6 เทคนิคยะลา ๒๐๐๗๐๒ 5    

โรงเรียนมานะศึกษา

รร 8.มานะศึกษา ๒๐๐๗๐๒รร 1.มานะศึกษา ๒๐๐๗๐๒ 

รร 2.มานะศึกษา ๒๐๐๗๐๒ รร 7.มานะศึกษา ๒๐๐๗๐๒ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

รร 1.ราชประชานุเคราะห์41 ๒๐๐๗๐๒ รร 4.ราชประชานุเคราะห์41 ๒๐๐๗๐๒

 รร 5.ราชประชานุเคราะห์41 ๒๐๐๗๐๒  รร 8.ราชประชานุเคราะห์41 ๒๐๐๗๐๒

จังหวัดปัตตานี สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา และวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง

  1ตะโละไกรทอง ๒๐๐๗๐๒ 471ตะโละไกรทอง ๒๐๐๗๐๒ 27

1ตะโละไกรทอง ๒๐๐๗๐๒ 8 1ตะโละไกรทอง ๒๐๐๗๐๒ 50

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

 2สายบุรีอิสลามวิทยา ๒๐๐๗๐๒ 702สายบุรีอิสลามวิทยา ๒๐๐๗๐๒ 35   

2สายบุรีอิสลามวิทยา ๒๐๐๗๐๒ 742สายบุรีอิสลามวิทยา ๒๐๐๗๐๒ 50

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

3วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ๒๐๐๗๐๒ 133วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ๒๐๐๗๐๒ 303วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ๒๐๐๗๐๒ 33วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ๒๐๐๗๐๒ 12