2 กรกฎาคม 2563 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ดร.พิชญา ชูเพชร      ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่ตรวจราชการและกำกับติดตามประเมินผลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 แบบบูรณาการในภาพรวมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เป็นวันที่ 2 ณ สถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยในวันนี้ ได้ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม สถานศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านบูเกะตา และโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 

โรงเรียนบ้านบูเกะตา

60302  60314603106031960377603566034660351

 

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 

c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54946864 ๒๐๐๗๐๒ 0 c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54946864 ๒๐๐๗๐๒ 2c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54946864 ๒๐๐๗๐๒ 7c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54946864 ๒๐๐๗๐๒ 6

จังหวัดยะลา โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 

รร.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 0.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 1.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 2.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 3.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 4.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 5.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 6.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 7.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 8.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 9.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 10.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒รร 11.บันนังสตาวิทยา ๒๐๐๗๐๒

จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านบูเกะกุง โรงเรียนบ้านท่าข้าม และโรงเรียนอามานะศักดิ์

โรงเรียนบ้านบูเกะกุง

วันที่ 2 บ้านบูเกะกุง ๒๐๐๗๐๒ 0วันที่ 2 บ้านบูเกะกุง ๒๐๐๗๐๒วันที่ 2 บ้านบูเกะกุง ๒๐๐๗๐๒ 1วันที่ 2 บ้านบูเกะกุง ๒๐๐๗๐๒ 2วันที่ 2 บ้านบูเกะกุง ๒๐๐๗๐๒ 3

โรงเรียนบ้านท่าข้าม

1913535 01913515169180191351619135201913525 01913527 0c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54946888 ๒๐๐๗๐๒ 2c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54946888 ๒๐๐๗๐๒ 4c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54946888 ๒๐๐๗๐๒ 8

โรงเรียนอามานะศักดิ์

รร 19.อามานะศักดิ์ ๒๐๐๗๐๒รร 1.อามานะศักดิ์ ๒๐๐๗๐๒รร 4.อามานะศักดิ์ ๒๐๐๗๐๒รร 5.อามานะศักดิ์ ๒๐๐๗๐๒รร 7.อามานะศักดิ์ ๒๐๐๗๐๒รร 8.อามานะศักดิ์ ๒๐๐๗๐๒รร 14.อามานะศักดิ์ ๒๐๐๗๐๒