วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา  ดร.พิชญา ชูเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล   พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ลงพื้นที่ตรวจราชการและกำกับติดตามประเมินผลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 แบบบูรณาการในภาพรวมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เป็นวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในรอบที่ 2 ณ สถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส   ซึ่งในวันนี้ ได้ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม สถานศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้                     

                    จังหวัดนราธิวาส      โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์  โรงเรียนนิคมพัฒนา 10                                

                    จังหวัดยะลา           การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง 

                    จังหวัดปัตตานี        การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง ห้องเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

                                              โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) โรงเรียนเทศบาล 5 (อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล)

 

จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์

รร 0.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ๒๐๐๗๐๓รร 1.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ๒๐๐๗๐๓รร 10.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ๒๐๐๗๐๓

รร 16.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ๒๐๐๗๐๓รร 19.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ๒๐๐๗๐๓รร 19.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ๒๐๐๗๐๓

โรงเรียนนิคมพัฒนา10

รร.นิคมพัฒนา10 นราฯ ๒๐๐๗๐๓รร 0.นิคมพัฒนา10 นราฯ ๒๐๐๗๐๓รร 3.นิคมพัฒนา10 นราฯ ๒๐๐๗๐๓รร 6.นิคมพัฒนา10 นราฯ ๒๐๐๗๐๓รร 7.นิคมพัฒนา10 นราฯ ๒๐๐๗๐๓รร 9.นิคมพัฒนา10 นราฯ ๒๐๐๗๐๓รร 11.นิคมพัฒนา10 นราฯ ๒๐๐๗๐๓

จังหวัดยะลา

กศน.ตาเนาะแมเราะ

c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 9c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 13c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 3c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 4c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 5c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 6c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 7c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 10c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 11c2239c83244654f2ec9e985df280133e2 54971128 ๒๐๐๗๐๓ 7

จังหวัดปัตตานี

กศน.อ.เมืองห้องเรียนวิถีพุทธ

กศน 23.อ.เมืองห้องเรียนวิถีพุทธ ๒๐๐๗๐๓กศน 12.อ.เมืองห้องเรียนวิถีพุทธ ๒๐๐๗๐๓กศน 17.อ.เมืองห้องเรียนวิถีพุทธ ๒๐๐๗๐๓กศน 19.อ.เมืองห้องเรียนวิถีพุทธ ๒๐๐๗๐๓กศน 16.อ.เมืองห้องเรียนวิถีพุทธ ๒๐๐๗๐๓กศน 9.อ.เมืองห้องเรียนวิถีพุทธ ๒๐๐๗๐๓

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

รร.โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี ๒๐๐๗๐๓รร 5.โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี ๒๐๐๗๐๓รร 8.โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี ๒๐๐๗๐๓รร 11.โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี ๒๐๐๗๐๓รร 17.โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี ๒๐๐๗๐๓รร 21.โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี ๒๐๐๗๐๓

โรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศาราม

รร 49.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔รร 23.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔รร 56.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔รร 26.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔S 487522318S 487522319รร 3.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔รร 11.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔รร 42.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔

โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล

รร 62.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔รร 63.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔รร 64.เทศบาล4เทศบาล54รูปท้ายปัตตานี ๒๐๐๗๐๔