วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ดร.สันติ  แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระ  แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานพร้อมให้ข้อแนะนำผลการบูรณาการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการติดตามนโยบายด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 มีหน่วยงานทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้  

  1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1
  2. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
  3. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
  4. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
  5. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเอะ

         ผลการประชุมในภาพรวม เป็นการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

        และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค ได้ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับคณะผู้แทนพิเศษ 

สไลด์1สไลด์2สไลด์3สไลด์4สไลด์5สไลด์6สไลด์7