วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานพร้อมให้ข้อแนะนำผลการบูรณาการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยนายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมประชุมติดตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษาและบูรณาการการดำเนินงาน ด้านผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษาได้แก่ 1. การรับนักเรียน 2.การส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 3. การแนะแนวส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศักยภาพของตนเอง พัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต 4.กิจกรรมลูกเสือ 5. กีฬาสานสัมพันธ์ 6. การวัดและประเมินผล(นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 “การคัดแยกประเภทผู้เรียนด้วยการวัดผลทางการศึกษา ควรที่จะต้องเพิ่มให้มีการวัดผลด้านความสามารถเฉพาะทางด้วย ไม่ควรวัดผลด้วยผลการสอบตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว โดยมีหน่วยงานทางการ
ศึกษาผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนิน ดังนี้ 1.ศึกษาธิการภาค 7 2.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 3.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 4. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี 5.ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 6. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผลการประชุมในภาพรวม เป็นการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

141142143