วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดร.สันติ  แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา พร้อมด้วยนางจิตรา จิรวงศ์วัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมการรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษาและบูรณาการการดำเนินงาน ด้านผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษาได้แก่

 1. การเรียนสาขาอาชีพที่มีงานทำ
 2. การทำงานกับเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์
 3. การส่งเสริมการค้าออนไลน์และ E-commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”
 4. การติดตามนำเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา
 5. การสร้างโอกาสทางการศึกษา ผ่านโรงเรียน 3 โครงการ

5.1) โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5.2) โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

5.3) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 1. การพัฒนาครูและการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
 4. การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา (Big Data)

โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนิน ดังนี้

 1. ศึกษาธิการภาค 7
 2. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 4. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
 5. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
 6. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ผลการประชุมในภาพรวมเป็นการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

151152