วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.สันติ  แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระ  แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมติดตามและรายงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วยนายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมต้อนรับคณะของรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(พลเอก จำลอง คุณสงค์)ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะ ณ โรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีหน่วยงานทางการศึกษาผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนิน ดังนี้

  1. ศึกษาธิการภาค 7
  2. ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
  3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
  4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
  5. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
  6. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
  7. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
  8. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
  9. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง

10.ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

  1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเอะ

ผลการการติดตามและรายงานผลตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดยะลา ในภาพรวมเป็นการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

S 490209371S 490209375S 490209387S 490209388S 490209390S 490209392S 490209393S 490209395S 490209400S 490209402S 490209403S 490209404