commit

 informationWarroom

          วันที่ 3 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 โดยนายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 8 ประธานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ภาค 8 จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมประดู่แดง สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยชี้แจงมาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดยะลา พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล