AnnoucePassIStest

             สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ดำเนินการสอบไปแล้วในระหว่างวันที่   15-17 มิถุนายน 2562 และได้ดำเนินการตรวจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร่้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการสอบเทียบความรู้ ตามประกาศดังแนบ

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอใบรับรองและระเบียนผลสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา