ISTest2 2562

           สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยสามารถยื่นสมัครสอบได้ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัคร ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล)  โดยมีรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ดาวน์โหลดตารางกำหนดการสอบ