AnnouceREO7 PassTOtest62 2

       

         บัดนี้ การรับสมัครสอบเทีียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ 2/2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบได้ที่ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 49 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลด