IS PassTest 2 2562

             สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งได้ดำเนินการสอบไปแล้วในระหว่างวันที่   28-29 สิงหาคม 2562 และได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบและจัดทำ ต2ก. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ดังแนบ

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอใบรับรองและระเบียนผลสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา