ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ เรื่องรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๘ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

         ดาวน์โหลดประกาศ

annou isTest2