AnnouceTest1 2562

          สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยสามารถมายื่นสมัครสอบได้ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัคร ที่สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล)  โดยมีรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลด