AnnouceReo7 ListofTest1 2562

         บัดนี้ การรับสมัครสอบเทีียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ 1/2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบได้ที่ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 114 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลด