ตามที่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจัดหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค และได้ผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ดาวน์โหลด