ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด