ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงยบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานพื้นฐาน งบลงทุนให้กับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ เพื่อเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและเบิกจ่ายให้ทันตามเวลาตามที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงขอแจ้งแผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมขุนศิลป์และห้องอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘

ดาวน์โหลด