สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ขอประกาศ ขอบเขตของงานการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และจัดสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับภาคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด