639724

   วันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน ์ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

639721

639722639723639724639725639727