0 7

วานนี้ (23 สิงหาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังนโยบาย ประเด็นการพัฒนา และแผนงานโครงการ “การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคใต้)” ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่จัดขึ้นโดย สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง มี นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเปิดการประชุม และมีกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Meeting 

สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังนโยบาย ประเด็นการพัฒนา และแผนงานโครงการ “การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคใต้)” ประกอบด้วยการนำเสนอข้อมูลเรื่อง 1) การวางผังนโยบายระดับภาค ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562 2) สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาคใต้ 3) ปัญหา ศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด และทิศทางการพัฒนาภาคใต้ และ 4) ร่างวิสัยทัศน์ ร่างผังนโยบาย และแผนงานโครงการด้านต่าง ๆ โดย นายกิตติชัย  รักแต่งาน ผู้จัดการโครงการฯ และ ผศ.ดร.ชิษณุ  อัมพรายน์ รองผู้จัดการโครงการฯ จากนั้นที่ประชุมได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยน รับฟังนโยบาย และประเด็นการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อโครงการ ในเรื่องนโยบาย ประเด็น และแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคใต้ เรื่องความเหมาะสมของร่างวิสัยทัศน์ ร่างผังนโยบายฯ กับศักยภาพ ปัญหา โอกาส และทิศทางการพัฒนาภาค เรื่องความสอดคล้องของร่างวิสัยทัศน์ ร่างผังนโยบายฯ กับแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน เรื่องแนวทางการบูรณาการผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำผังไปสู่การปฏิบัติ และการสรุปการประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง

messageImage 1629703204512messageImage 1629700515501messageImage 1629700713971

messageImage 1629700237587messageImage 1629700845935

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว