messageImage 1629771570963

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting

สำหรับการประชุมกำหนดแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ 1 ของโครงการออกแบบแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการออกแบบกลไกให้เกิดการบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานในระดับพื้นที่ นำไปสู่การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญในการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวง โดย นายสมภพ  อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการอภิปรายในเรื่องการกำหนดแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางจันทวรรจ์ พรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) เป็นผู้ดำเนินการการอภิปราย

messageImage 1629778185485messageImage 1629771787141S 5382663

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว