messageImage 1630894433559

วันนี้ (6 กันยายน 2564) นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมในองค์กร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จำนวน 35 คน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting

นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศธภ.7 กล่าวว่า ศธภ.7 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตลอดจนทัศนคติที่พร้อมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน อีกทั้งยังช่วยกันผลักดันให้ ศธภ.7 เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีศักยภาพสูง แม้ในปัจจุบันจะยังมีข้อจำกัดในประเด็นของการรวมกลุ่มกันเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่แน่นอนว่า ศธภ.7 จะไม่หยุดพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเราอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาเราได้พร้อมใจกันใช้นโยบาย Work From Home เพื่อชะลอและป้องกันการระบาดของไวรัสนี้ จึงได้ปรับรูปแบบจากการประชุมปกติเป็นแบบ New Normal ด้วยการนำ  Video Conference ผ่านระบบ Zoom Meeting และการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ด้วย Google Form เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการ Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมในองค์กร จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “องค์กรที่มีความสุขและประสบผลสำเร็จ” โดย นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคนิคการจัดประชุมออนไลน์ ด้วยการใช้ระบบ Zoom Meeting โดย อาจารย์ศุภเกียรติ ยมบุญ วิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาองค์กร 4.0” และกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้บทบาทภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และ ศธภ.7 โดย อาจารย์จันทวรรจ์  หรรษาภิรมย์โชค วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมในองค์กร โดยความร่วมมือจากบุคลากรของ ศธภ.7 ทุกคน

messageImage 1630894476879messageImage 1630895938273

messageImage 1630894061180messageImage 1630896066988

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว