0 1

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) นายธวัชชัย  จันทร์ไตรรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) ที่จัดขึ้นโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้พื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนการดำเนินการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันร่างการออกแบบแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการออกแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษา ออกแบบระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ กำหนดเจ้าภาพและหน่วยงานรับผิดชอบ ออกแบบระดับและเทคนิคการมีส่วนร่วม ออกแบบรูปแบบการบูรณาการนำกลไกมาแปลงเป็นชุดโครงการที่สำคัญยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) นำโครงการที่สำคัญมาออกแบบระบบงบประมาณ นำแผนพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมาออกแบบ จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดตัวชี้วัดร่วม ออกแบบการรายงานผลการติดตามและประเมินเกี่ยวกับการจัดการศึกษาห้อง Management Cockpit และสร้างแรงกระตุ้นในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน จากนั้น ที่ประชุมจะนำข้อสรุปที่ได้นำไปใช้เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป

0 10 50 4

0 20 3

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว