messageImage 1641436679860

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 นายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์  บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application ZOOM Meeting

สำหรับการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) รับฟังการชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) จากนั้นคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการและกิจกรรมเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการและกิจกรรมประกอบการขอตั้งงบประมาณและจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) พิจารณาปฏิทินการดำเนินงาน และการกำกับ ติดตามและรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

messageImage 1641436801558messageImage 1641436825619messageImage 1641436931961

ศธภ.7