20220112 091048

วันนี้ (12 มกราคม 2565) นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 ตามโครงการส่งเสริมการนำหลักการทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไปใช้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มาเป็นวิทยากรพิเศษ และมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ครู อาจารย์จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศธภ.7 ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 ตามโครงการส่งเสริมการนำหลักการทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไปใช้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่แสดงให้เห็นภาพของความกระตือรือร้น พร้อมจะพัฒนาการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาให้ทันยุคสมัย ทันเหตุการณ์ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนของการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกิจกรรมการพิจารณาปรับปรุงสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2564 ทั้ง 3 ระดับ คือระดับอิบติดาอียะฮฺ มุตะวัสสิเฏาะฮฺ และซานาวียะฮฺ ที่จะต้องดำเนินการร่วมกับอีกหลายกระบวนการไปพร้อมๆ กัน ทั้งการพิจารณาสาระการเรียนรู้ในทุกสาระวิชาของหลักสูตร (แกนกลาง) อิสลามศึกษา ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามารถของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลานเราต่อไป

20220112 09472420220112 09050920220112 09474520220112 09054320220112 09475520220112 09101420220112 09110620220112 09475520220112 09111920220112 09492220220112 09113220220112 09064520220112 090516

ศธภ.7