ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ e-inspection

ประจำปีงบมประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อการเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

e-inspection ให้กับผู้ตรวจราชการและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบ 2564 5-May-64_แก้ไขล่าสุด pdf.pdf - OneDrive (live.com)

เข้าระบบโดยลิงค์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (moe.go.th)

Users name : reo07  Password : 123456