ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ e-inspection

จัดทำเพื่อการประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ e-inspection ให้กับผู้ตรวจราชการและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับทราบเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

คู่มือการใช้งาน http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-10-12-08-40-03/130-work-manual-e-inspection

เข้าระบบโดยลิงค์ http://sp.moe.go.th/sp_2563/

Users name : reo07

Password : 123456